تامين مالي صنايع كوچك از طريق فرابورس و بورس كالا)

بدين منظور دوره آموزشي آشنايي صاحبان صنايع با مزايا و معايب فرابورس و بورس كالا در روز دوشنبه مورخ 24/07/96 ساعت 14 در محل ساختمان فنآوري شهرك صنعتي عباس آباد  با حضور سركار خانم مصدق معاون صنايع كوچك، اعضاء شركت خدماتي شهرك عباس آباد و كارگزاري بورس برگزار مي گردد. از علاقمندان دعوت مي شود در اين جلسه حضور بهم رسانيد.