فراخوان دعوت به مجمع مهلت تحویل مدارک برای شرکت در مجمع 6/12/97 بررسی مشکلات تولید بازدید فرماندار از واحدهای صنعتی پست برق 20 کیلوولت شهرک صنعتی عباس آباد افتتاح شد
فراخوان دعوت به مجمع
مهلت تحویل مدارک برای شرکت در مجمع 6/12/97
بررسی مشکلات تولید
بازدید فرماندار از واحدهای صنعتی
پست برق 20 کیلوولت شهرک صنعتی عباس آباد افتتاح شد