بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی صادر شد. برگزاری مجمع فوق العاده شرکت خدماتی صنعتگران، به دنبال حل مشکلات ارزش افزوده پیگیری مشکل کمبود آب شهرک صنعتی عباس آباد باحضور مدیرکل گمرک، مسائل گمرکی واحدهای صادرکننده مطرح شد.
بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی صادر شد.
برگزاری مجمع فوق العاده شرکت خدماتی
صنعتگران، به دنبال حل مشکلات ارزش افزوده
پیگیری مشکل کمبود آب شهرک صنعتی عباس آباد
باحضور مدیرکل گمرک، مسائل گمرکی واحدهای صادرکننده مطرح شد.