افتتاح باسکول تمام دیجیتال در شهرک صنعتی عباس آباد نصب دستگاه CASHLESS در ساختمان فنآوری روز دیابت در شهرک صنعتی عباس آباد فعال سازی واحد HSEE در شهرک صنعتی عباس آباد اقدام هیئت موسس انجمن کارفرمایی صنف شیرآلات بهداشتی و ساختمانی برای ثبت در اداره کار
افتتاح باسکول تمام دیجیتال در شهرک صنعتی عباس آباد
نصب دستگاه CASHLESS در ساختمان فنآوری
روز دیابت در شهرک صنعتی عباس آباد
فعال سازی واحد HSEE در شهرک صنعتی عباس آباد
اقدام هیئت موسس انجمن کارفرمایی صنف شیرآلات بهداشتی و ساختمانی برای ثبت در اداره کار